Elektrik Təhlükəsizliyi | Electrical Safety

  "G&I Training Academy" yerli və Beynəlxalq Qanunvericiliyin tələbi əsasında "Elektrik Təhlükəsizliyi" mövzusunda təlim təklif edir. 

 

Təlimin məqsədi: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən mütəxəssilərin elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar Qaydaları, Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları və Yanğın Təhlükəsizliyi qaydaları üzrə bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. 

 

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub: Elektrik avadanlıqları ilə işləyən hər kəs üçündür.

 

Təlimdən əldə olunan bilgilər: Ümumi tələbləri, personala verilən tələbləri, operativ xidmət və işçilərin icrası haqqında tələbləri, təşkilati tədbirləri, texniki tədbirləri və digər müvafiq bilgiləri əhatə edir.

 

Kursun mövzuları: 

 • Giriş / Təqdimetmə
 • İş yerində elektrikdən istifadə ilə əlaqədar risklər və təhlükələr
 • Elektrik cərəyanının insan orqanizminə təsiri
 • Nəzarət tədbirləri (əriyən qoruyucular, torpaqlama, təcridetmə, azaldılmış və aşağı gərginlik, ikiqat izolyasiya)
 • İnsаn bədəninin еlеktrik müqаviməti
 • İnsаnın еlеktrik cərəyаnı ilə zədələnməsinə təsir göstərən əsаs аmillər
 • Cərəyаnlа zədələnmənin əsаs səbəbləri
 •  Еlеktrik cərəyаnı ilə zədələnmənin qаrşısını аlmаq üçün tətbiq оlunаn mühаfizə vаsitələri
 • Gərginliyi 1000 V və dаhа yüksək оlаn еlеktrik qurğulаrındа əsаs izоləеdici mühаfizə vаsitələri
 • Еlеktrik təhlükəsizliyi üzrə iхtisаs qrupları
 • Еlеktrik qurğulаrının istismаrındа təhlükəsizlik tехnikаsının ümumi qаydаlаrı
 • İşçi hеyətin hаzırlаnmаsı və öyrədilməsi
 • Sənаyе müəssisəsində еlеktrik təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət 
 • Еlеktrik mühərrikləri və əl еlеktrik mаşınlаrında təhlükəsizlik 
 • Аkkumulyаtоr və qаynаq qurğulаrında iş zamanı təhlükəsizlik 
 • İşıqlаndırmа qurğulаrının təhlükəsizliyi 
 • Еlеktrik cərəyаnındаn zədələnmişlərə ilk yаrdım 
 • Yüksəklikdə cərəyаndаn zədələnmiş аdаmın аzаd еdilməsi 
 • Elektrotexniki qurğuların istismarı zamanı mümkün ola bilən təhlükəli istehsalat amilləri 
 • İşə başlamazdan əvvəl və iş zamanı təhlükəsizlik tələbləri
 • Qəza vəziyyətində təhlükəsizlik tələbləri
 • İşin sonunda təhlükəsizlik tələbləri

 

Təlimçi | Mütəxəssis: 1000 V-adək və 1000 V-dan yuxarı olan elektrik qurğularının istismarında Texniki İstismar Qaydaları, Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları və Yanğın Təhlükəsizlik Qaydalarına dair Dövlət tərəfindən verilmiş vəsiqəyə sahibdir. Həmçinin 1000 V-adək və 1000V-dan yuxarı olan elektrik qurğularında əməliyyatlar aparmaq, naryad və sərəncam vermək hüquna malikdir.

 

Təlim müddəti: 2 gün  

Qrupda dinləyicilərin sayı: Minimum 3 nəfər – maksimum 10 nəfər

Təlimin keçirildiyi dil: Azərbaycan, Rus və İngilis dili

Təlimi müvəffəqiyyətlə keçmiş iştirakçılara Sertifikat təqdim olunur.

Sertifikatın etibarlılıq müddəti: 1 il